Integriteit en propaganda

Leonardo Cantero: Parijs (1962)


 

Gilles Caron: Daniel Cohn-Bendit – Mai’68 – Paris
Torn niet aan de gegeven orde, terecht of niet, want je zal het bezuren. Zeker in Urk. Een reactie van een half jaar geleden in het forum van de NRC.


Meneer is arts, had ik tenminste begrepen dankzij zijn eigen link. Blijkbaar valt meer te verdienen in een andere branche, gelet op zijn nieuwe verwijzing op internet. Waarvan akte.

Op zijn propagandistische stukje heb ik indertijd gereageerd. Helaas werd mijn reactie niet opgenomen. De schade valt nu in te halen met aansluitend enige informatie vanuit Urk. Zeker niet te veronachtzamen.

Allereerst echter die bijdrage uit Urk.

 

C.J. Dekker zegt op maandag 12 oktober 2009 in het forum:

“Komt de PvdA er voor de verkiezingen nog bovenop?” is de vraag die de redactie stelt. Ik zou de wedervraag willen stellen: “is dat nodig dan?” Is er nog behoefte aan een partij, die voornamelijk ongeremde immigratie en pampering van kansarmen wil? Is er nog behoefte aan een partij, die de privacy en de belangen van criminelen (slechte jeugd gehad en zo) relevanter acht dan de belangen van slachtoffers en de bescherming van de gemeenschap tegen de diverse vormen van criminaliteit? Is er nog behoefte aan een partij, die vooral de belangen van het eigen partijkader heel goed weet te behartigen? Is er nog behoefte aan een partij, die de arbeiders (wat zijn dat ook al weer?) liever tot hun 67e laat doorwerken, in plaats van eindelijk eens te bezuinigen op immigratie/ontwikkelingshulp/oeverloze subsidies aan alles wat zich zogenaamd niet zelf kan bedruipen?

Ach, de vraag stellen is haar beantwoorden. Laat mevrouw Hamer toch vooral de fractie blijven lijden; zij doet het prima!

De PvdA is volstrekt overbodig geworden. Daar hebben de gestaalde kaders zelf voor gezorgd. Eerdere scribenten hebben daarvan reeds de vele bekende voorbeelden van gegeven. En er zijn toch voldoende alternatieven? De echte oprechte socialist kan goed terecht bij de SP De twijfelende linksmens kan terecht bij D`66. De geitewollen milieufanaat kan naar GL En de werkman, die genoeg heeft van een vervreemdend Nederland vindt een goed onderkomen bij de PVV.

Elke week een zeteltje eraf, dan rond de jaarwisseling het opheffingsfeestje? Alvast gecondoleerd of gefeliciteerd!


De (niet opgenomen) reactie van Louis Sartorius:

C.J. Dekker – De victorie begint in Urk. Wie had dat kunnen denken? Maar welke victorie? Allereerst die van de joods-christelijke waarden, kortelings zo benoemd door lieden die de genade hebben van de ‘späte Geburt’. Voorheen waren het kortweg de christelijke, toen de Joden nog onder ons waren.

In Urk is men nog zuiver in de leer. In hun Strategische Kaart valt te lezen: “Een ander zeker zo belangrijk aspect is het stimuleren van het aanwezige waardevolle christelijk sociale klimaat. Daarvoor is betrokkenheid met en op elkaar van groot belang. Voorkomen moet worden dat dit element langzaam maar zeker uit de gemeenschap verdwijnt. (…) Zonder veiligheid (het zich veilig voelen) kan een waardevol sociaal klimaat niet (blijven) bestaan. Daarbij is het ook van belang om de samenwerking met partners in het maatschappelijk veld, zoals verenigingen, stichtingen, ondernemers en belangenorganisaties te versterken.”

U kunt dit alles zonder twijfel onderschrijven als jarenlang praktizerend arts in Urk? Van de weeromstuit ga ik uw stukje anders lezen. Dan valt allereerst het gebruik van het woordje lijden op. Uit uw mond als arts zeer naar. En u constateert vanuit het toch wel enigszins wereldvreemde Urk dat de werkman, die genoeg heeft van een vervreemdend Nederland, een goed onderkomen vindt bij de PVV. Waarom als ik vragen mag? Vanwege dat veilig voelen of bij gebrek aan een reële veiligheid? Zijn ‘werklieden’ een beetje achterlijk misschien? U bent een belangrijke partner in het maatschappelijke veld van Urk, u zult het dus wel weten.

Mag ik uw stukje onfris vinden en voor een arts onbetamelijk?

 
Zeer leerrijk dat er (nog) plekken in dit land bestaan waar xenofobie, inteelt en wereldvreemdheid bepalend zijn voor het leefklimaat en de geestesgesteldheid van haar bewoners.

Urk lijkt me uitstekend geschikt om te bestuderen hoe vroeger in het Nederland van boven de Moerdijk werd geleefd en gedacht. Schizofreen in zekere zin, open naar de wereld vanwege de handel, besloten en afgewend van de buitenwereld voor wat het domicilie betrof op Gods eigen bodem. Een vreugdeloos volk, beducht om in het aangezien van de Heer te verschijnen waar zou blijken of ze wel of niet tevergeefs hadden geleefd. Ze waren immers gepredestineerd.

Ruimtelijk vormt het polderland een getrouwe afspiegeling van deze mentaliteit, een orde-model nadrukkelijk herkenbaar in de Noordoostpolder.
 

EEN AANZET TOT EEN PLANOLOGISCH MODEL VOOR NEDERLAND?

 “Strategische kaart – Urk”

Urk

De strategische kaart moet worden gezien als het vertrekpunt, waarop het verder te formuleren beleid voor de toekomst is terug te voeren. Gepoogd is een connectie te leggen tussen theorie en praktijk. Aan de hand van de strategische kaart kunnen de concrete resultaten worden gemeten. Daarnaast moet de kaart worden gezien als een mogelijkheid de interne processen te verbeteren, de bedrijfsvoering af te stemmen op de gevraagde producten en niet in de laatste plaats als een mogelijkheid om er lering uit te trekken. Er is voor gekozen de strategische kaart zoveel mogelijk in eigen beheer uit te voeren omdat dit er mee toe bijdraagt dat de strategische visie gedragen wordt door de betrokkenen. De visie kan dienen als fundament van beleid voor de komende raadsperiode. Het zal een vast onderdeel moeten worden van de cyclus van planning en control.

De gemeente voor haar ingezetenen

Los van dit alles blijft overeind staan dat de gemeente er in de eerste plaats is voor haar inwoners. Hun belangen moeten centraal staan. Dit betekent overigens niet in geval een burger adviseert dat het college het advies (onverkort) overneemt. Steeds zullen college en/of gemeenteraad een afweging moeten maken. De leefbaarheid van de gemeente Urk vergroten, vormt bij alles het uitgangspunt. De ligging van de gemeente Urk aan groot water en nabij de A6 is een component waar gebruik van gemaakt dient te worden om de werkgelegenheid op Urk verder te versterken. Ook een verdere bescheiden ontwikkeling van het toerisme is gelet op het historische karakter van Urk alleszins te verwachten en te rechtvaardigen. Er wordt naar gestreefd een gemeente te zijn waar het zowel voor de inwoner als de toerist goed verblijven is. Een ander zeker zo belangrijk aspect is het stimuleren van het aanwezige waardevolle christelijk sociale klimaat. Daarvoor is betrokkenheid met en op elkaar van groot belang. Voorkomen moet worden dat dit element langzaam maar zeker uit de gemeenschap verdwijnt. Daarom zal het verenigingsleven moeten worden gesteund en het vrijwilligerswerk gestimuleerd. Zonder veiligheid (het zich veilig voelen) kan een waardevol sociaal klimaat niet (blijven) bestaan. Daarbij is het ook van belang om de samenwerking met partners in het maatschappelijk veld, zoals verenigingen, stichtingen, ondernemers en belangenorganisaties te versterken.

 Waarop stoelen bovenstaande ideeën? Voor de dienstdoende censor bij de NRC zal het schrikken zijn, uit Duitsland. Ze kwamen daar tot grote bloei onder de nazi’s vooraleer ze hun zegetocht over de wereld begonnen. Nadrukkelijk in de USA, zogenaamd het land van de ongebreidelde vrijheid, was en is men er verlekkerd op. De wieg stond, net als bij de religie, echter in Holland, in de polder.

Planologie heet deze tak van wetenschap om te komen tot modellen betreffende orde en controle, concentratie en centralisatie, selecteren en segregeren, toegesneden op waardevorming onder kapitalistische voorwaarden.

Ook aan prostitutie is gedacht…

Lee Friedlander: Baltimore (1968)

 
Foto’s: bron – Gilles Caron – info

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.