Zo werden de mensen dom gehouden

Billboard put up by Israeli human rights group B’Tselem in Bethlehem.
De publieke opinie beheersen, dat was in de goede naoorlogse tijd een uitermate makkelijke job. Onweersproken kon je de ongeletterden van alles en nog wat aan de neus binden. ze geloofden het, autoriteiten weerspreek je niet zo was hen geleerd. Na een twintigtal jaren begon veel te schuiven, want je kunt nu eenmaal niet een heel volk voor altijd bedriegen. De autoriteiten voelden zich in hun eer aangetast, want hoe erudiet ze ook waren, ze hadden niet in de smiezen dat de kaarten anders kwamen te liggen. Dat gold zeker voor Israël na het Eichmann-proces en de Zesdaagse Oorlog.

UNO resolutie 1975 betreffende racisme
bron: Blätter

Subliem zegt iemand, die haar adoratie voor Israël niet onder stoelen of banken steekt als een van die orakels zijn lezing geeft over de ontstaansgeschiedenis van dat land, waarmee ze zich zo verwant voelt. Tussen haakjes, waar komt toch die adoratie vandaan voor een land dat er na Auschwitz geen enkele moeite mee had een volk te verdrijven en het van zijn bezittingen te beroven? Zelfs geen moeite deed om er vreedzaam mee te coëxisteren maar integendeel zich tot de tanden toe bewapende met oorlogstuig, zodat het een land werd in het bezit van een leger?

De klemmende vraag is waarom reproduceert zij iets dergelijks en haalt het een aantal jaren later weer weg? Omdat de propaganda en desinformatie haar werk heeft gedaan en sporen verwijderd moeten worden? Het antwoord weet ik niet, maar voor de geschiedschrijving m.b.t. het voeren van een propagandaoorlog lijkt het me gewenst om te laten zien hoe ze werkt, hoe ze manipuleert. Bovenal om te laten zien hoe propaganda haar gif kon verspreiden, dat tot heden doorwerkt.

Het verbazingwekkende, zelfs verbijsterende aan de logica van iemand als Hiltermann is dat als je zijn redenering in de uiterste consequentie doortrekt Hitler in Mein Kampf gelijk had in wat hij te berde bracht over het “joodse volk”. Over antisemitisme gesproken. Overigens zonder Shoah, zonder Hitler, was er geen Israël geweest, zo simpel is dat. Maar kom op, je kunt wel elke zin in dit opstel gaan ontleden en elk als zodanig geponeerd feit gaan ontkrachten, maar daartoe is al voldoende materiaal op dit weblog aanwezig met literatuurverwijzingen en al. Ga uw gang…
 

Carte du partage du Proche-Orient, version Sykes-Picot 1916
Image tirée d’un article de Julie d’Andurain sur lesclesdumoyenorient.fr

 


LOOR

In zijn veel beluisterde zondagse radiorubriek De toestand in de wereld noemt Hiltermann op 12 oktober 1969 de Volkskrant “rondweg antisemitisch, althans anti-Israël”. Het landelijk dagblad spande toen een proces wegens smaad tegen hem aan.
Na een door de krant verloren kort geding werd tijdens een gewone rechtzaak besloten dat Hiltermann zijn uitspraak moest terugnemen, wat hij dan ook publiekelijk deed. Op verzoek van de Volkskrant behandelde de Raad voor de Journalistiek de zaak opnieuw, maar zij oordeelde na een jaar van deliberaties de klacht ongegrond. Daarvan zei Hiltermann: “De meest gerede, meest bevoegde, de enige waarlijk deskundige instantie, de Raad voor de Journalistiek, koos mijn zijde.” (1) In 1974, dus na de Yom Kippur oorlog van oktober 1973, becommentarieert hij de affaire in zijn publicatiereeks “Verzamelde Notities”, waarbij de van huis uit katholieke Hiltermann op sublieme wijze de ontstaansgeschiedenis van de moderne staat Israël in ogenschouw neemt. Deze is het die onze aandacht trekt. (Ter verhoging van de leesbaarheid zijn hiaten in de aanzienlijk verkorte tekst niet aangegeven.)
 
9.10.09

 

 

EEN SPRONG IN ANDERMANS TUIN

door G.B.J. Hiltermann

 

1 – Waarom snelde de krant naar de kadi?
De rechtsgedingen, die de Volkrant in 1969 tegen mij heeft aangespannen, raken enkele fundamentele vragen met betrekking tot het recht van bestaan van de staat Israël en de vorm van het antisemitisme. Het begon alles – om de aanleiding uit de herinnering terug te roepen – toen ik in een radiocauserie terloops gewag maakte van mijn verbazing over de slordige, partijdige, soms apert onjuiste berichtgeving in de Volkskrant over gebeurtenissen in het Nabije Oosten (over de tegen Israël gerichte uitputtingsoorlog van Egypte en de PLO). Een dergelijk bericht in het zaterdagochtendblad gaf mij aanleiding in mijn zondagse radiocauserie op te merken: “…dat de Volkskrant zozeer de vergoeilijker van het communisme is geworden, dat deze katholieke krant ook rondweg antisemitisch, althans anti-Israel is geworden, en op dit punt geheel onjuiste voorlichting geeft…” 1 

De reactie van het oorspronkelijk katholieke blad was merkwaardig. Aan de betichting het communisme te vergoeilijken nam het geen aanstoot. De beschuldiging zijn lezers onjuist voor te lichten liet het koud. Alleen de aantijging “antisemitisch” nam het niet. Ondanks de daar onlosmakelijk aan toegevoegde beperking “althans anti-Israël”. En het allermerkwaardigste was dat de krant terstond naar alle beschikbare rechters liep. Waarom snelde de krant naar de kadi? Couranten roepen zelden de hulp van de rechter in. Dagbladen – en andere massamedia – doppen als regel hun eigen boontjes. Stellig bij geschillen onder elkaar. Het bijzondere, het kenmerkende, van massamedia is dat zij zich in de volle openbaarheid – coram populo – tot elkaar kunnen wenden en tegen elkaar kunnen keren. Het oordeel velt een jury van honderdduizenden lezers en hoorders. Naar de rechter loopt een wasmiddelenfabrikant, die zich niet rechtstreeks kan verweren tegen wat een krant of radiospreker over hem zegt. Waarom zou een dagblad met redelijke oplage zich keren tegen een radiospreker met een aanzienlijk gehoor via de nauwe gehoorgang en spreekbuis van een proces?

Zou de krant mij in een polemiek hebben uitgedaagd mijn beschuldiging waar te maken of toe te lichten, dan zou ik zonder aarzelen hebben erkend, dat ik de krant beslist niet zonder meer ‘antisemitisch in de Hitleriaanse zin van het woord’ had willen noemen. Ik bedoelde met mijn onsplitsbare kenschetsing van “antisemitisch, althans anti-Israel” dat de krant aanleiding gaf tot een ernstig vermoeden van een antisemitische gezindheid, en zo dat niet kon worden bewezen of het tegendeel zou blijken, dan toch van een exorbitant vijandige houding jegens Israël.

Het lijkt mij raadzaam voor het criminele antisemitisme van Hitler een aparte kwalificatie te gebruiken en ons niet te laten verplichten door de herinnering aan concentratiekampen en gaskamers het woord antisemitisme uit het dagelijks verkeer te bannen. Zou men het niet meer mogen gebruiken, dan zou men in feite het nog bestaande antisemitisme in bescherming nemen. Men zou bestrijders dwingen zich van eufemismen te bedienen. Men zou het nauwelijks meer aan de kaak kunnen stellen. Verstandiger is om ervan uit te gaan dat niet ieder die over antisemitisme spreekt daarmee op het pathologische, criminele, rabiate jodenverdelgen van Adolf Hitler en Julius Streicher duidt.

Er bestaat ander antisemitisme. Er zijn mensen, schreef onder andere professor Philip Kohnstamm in zijn voortreffelijke analyse “De psychologie van het anti-semitisme” in de serie “Psychologie van het ongeloof”, die niet van Joden houden. Sommigen komen daar voor uit. Er zijn er die het Joodse accent niet bevalt, of die aanstoot nemen aan het Joodse uiterlijk, soms ook de Joodse wijze van doen, of wat dan ook. Dat mág, is althans niet verboden. Wie zo denkt “houdt niet van, en is tegen de Joden en is al een antisemiet, die men straffeloos zo zou mogen noemen”. Dat betekent in het geheel niet dat men hem beticht van crimineel en actief antisemitisme, zelfs niet dat hij zich beijvert om de invloed van Joden in de gemeenschap te beperken.

Hoe het ook zij, er kwam geen polemiek. Alleen de kleine lezersschare van de processtukken nam kennis van mijn opmerkingen naar aanleiding van enkele stellingen die mijn wederpartij te berde bracht. Daar is dan om te beginnen de “Israel is een staat als iedere andere” theorie. Waarom zou men op Israël geen kritiek mogen uitoefenen? Waarom zou men de staat Israël met zijden handschoenen moeten aanpakken; het is – en wil zelf zijn – een normale staat. Ik stel voorop dat deze eerste – schijnbaar onweersprekelijke – simplificatie al in het algemeen niet opgaat, omdat er geen normale staten bestaan. Iedere staat is tevens een stuk gereglementeerde samenleving. Met ambtenaren, en dus bureaucraten, en lastige douanebeambten, hinderlijke politieagenten, afschuwelijke belastingen en zo verder… Maar als het om de essentie gaat is iedere staat – nog steeds – een sacrosancte instelling en is zelfs de naam zwaar emotioneel geladen. Zij zijn bijna allemaal de allerindividueelste collectieve expressie van de illusies en verlangens, de mogelijkheden en de geschiedenis van een volk. Een Fransman denkt als hij spreekt over “La France” aan iets anders als een Amerikaan, die het over “the States” heeft.

2 – Israël géén volk als ieder ander
Iedere staat heeft iets van een kunstwerk. Geen wonder dat de Voorzienigheid lang werd aangezien voor de enige stichter van staten en dat zij tot heftige gemoedsuitstortingen konden inspireren – nog steeds. Een staat is onvergelijkbaar met een vereniging ter behartiging van de belangen van haar leden. Wereldse staten bestaan niet, althans niet lang. Dit alles geldt a fortiori voor Israël. Om meer dan één reden! De eerste is dat het hier gaat om een uitzonderlijk volk. Het Joodse is niet het enige volk dat zich eeuwenlang zonder eigen staat heeft kunnen handhaven. Dat is tevens het geval met Basken, Droezen, Koerden, misschien mag men er ook Armeniërs en Litouwers toe rekenen. Geen dier volken werd echter verstrooid. Het Joodse is het enige volk dat verspreid werd over de aardbodem – als volk in de tijd, zegt de Spaanse diplomaat Salvador de Madariaga – en zich tóch met zijn bijzondere kenmerken en eigenschappen wist te handhaven.

Daarenboven heeft het Joodse volk een fundamentele bijdrage geleverd voor de basis van de cultuur waarin wij nog steeds leven. Het christelijke geloof, de christelijke ethiek en de geschiedenis van de christelijke kerken en hun invloed op de gang van zaken in het Europese beschavingsgebied, zijn zonder kennis van de Joodse bijdrage tot het ontstaan van het christendom niet te begrijpen. Zelfs nu de christelijke geloofspunten en de christelijke ethiek aan een grondig herwaarderingsproces worden onderworpen, blijft het nodig de geestelijke inbreng van het Joodse volk aan de basis van onze beschaving te bestuderen. Anders dan die andere volken zijn de Joden bovendien denkers blijven voortbrengen, die bijdragen bleven leveren aan onze geestelijke rijkdom. Hun theologische vorsers verkenden verder de oudheid van hun godsdienst, die onze cultuur sterk heeft bepaald. Oude rollen, gevonden in het Heilige Land, waar ook onze blikken zich op richten als wij ons willen bezinnen op de oorsprong van onze cultuur, verrijkten verder ons inzicht.

Aan nieuwe filosofiën bleven Joden belangrijke bijdragen leveren, zoals langs de lijn van het chassidisme en via Martin Buber en Henri Bergson naar het personalisme en existentialisme toe van deze tijd. Het is, heeft de Joods-Nederlandse wetenschapper Henri van Praag in een overtuigende voordracht uiteengezet, kenmerk van de Joodse begaafdheid rechtstreeks verband te leggen tussen het individu en de rest van het universum, of dat nu is God, een ander mens, of een ding. In het leggen van die directe relatie hebben de Joden altijd uitgeblonken. Daarom is het Joodse volk geen volk als ieder ander en is dat ook hun staat niet, wat gedurende de laatste wereldoorlog weer eens is benadrukt.

Maar veel verbijsterender dan wat toen is gebeurd, moet men het ontstaan van de staat Israël noemen, getuigend van een onvoorstelbare levenswil en levenskracht van dat oude vervolgde volk, dat zich had toegelegd op geestelijke bedrijvigheden en met een vitaliteit die men alleen bij primitieven zou kunnen veronderstellen, zich uit de ruïnes van de Tweede Wereldoorlog heeft bevrijd en de staat Israël heeft geschapen tot een levensvatbare entiteit. Men kan daarom gerust zeggen: Israël is ook een staat. Maar dat betekent nog niet dat het een staat is als een ander! In dezelfde zin luidde op 21 oktober 1969 de titel van een hoofdartikel in de liberaal getinte Nieuwe Rotterdamsche Courant: “Een Staat met een Achtergrond”. Met een achtergrond, jawel.

3 – Het officiële Arabische standpunt: Israël moet vernietigd worden
Een belangrijk punt bij de Israëlische problematiek is dat hier onverkort het adagium “audi et alterem partem” – men hore ook de wederpartij – in acht moet worden genomen. Deze vermaning is terecht. Ongetwijfeld hebben de Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog te weinig belangstelling getoond voor de Arabische wereld. De Arabieren maakten het ons ook niet gemakkelijk. Aan voorlichting deden hun staten weinig. Reizigers werd de toegang bemoeilijkt. Vertegenwoordigers van de moderne massamedia, radio en televisie, werd dikwijls de toegang geweigerd, dan wel het werken onmogelijk gemaakt. De oude banden verslapten. Het aantal arabisten in ons land nam af. Naar de Leidse leerstoel, die de oriëntalist Snouck Hurgronje wereldvermaard had gemaakt, togen geen kandidaten meer voor bestuursfuncties in het mohammedaanse Nederlands Oost-Indië. Uit hun midden werd als regel onze diplomatieke vertegenwoordiger in Djeddah gekozen, die daar toezag op het welzijn van de duizenden pelgrims die jaarlijks uit Indonesië naar Mekka gingen.

De Arabieren en wij zijn van elkaar vervreemd. Beide zijn tekort geschoten. Tot ons beider nadeel. Op onze houding tegenover de Israëlisch-Arabische spanningen heeft dat ongetwijfeld invloed uitgeoefend. Niet echter voor wat de hoofdzaak betreft. Wie zegt dat wij de andere partij te weinig gehoord hebben, suggereert dat velen zich hebben laten meeslepen door een overmatige genegenheid voor Israël, geïnspireerd door allerlei gevoelens van bewondering, medelijden en schuldbesef. Derhalve zou het zijn dat eveneens het gerede standpunt van de Arabieren onze aandacht verdient.

De redernering is schijnbaar logisch, maar doet het ten onrechte voorkomen alsof er terzake van Israël altijd een Arabisch standpunt heeft bestaan. Alsof er een Israëlische visie zou zijn waar tegenover een Arabische kon worden gesteld. En dat het onder andere minachting van Israël voor het Arabische standpunt zou zijn, die een oplossing van het geschil bemoeilijkt. Tot de Yom Kippur oorlog van oktober 1973 was dat bepaald niet het geval (schrijft Hiltermann in ‘74). Want het Arabische standpunt was tot die laatste oorlogsronde simpel en onverkort: “Wij wénsen geen Israël !!”

Op hetzelfde ogenblik dat iemand het bestaan van Israël als feit aanvaardt, is begrip voor dát Arabische standpunt niet mogelijk. De staat Israel moet vernietigd worden, dat was het officiële Arabische standpunt. Op de topconferentie van Arabische leiders in Chartoem, na de Arabische nederlaag in de zesdaagse oorlog van 1967, werd dat standpunt na rijp beraad nog eens nadrukkelijk herhaald. Een driewerf NEEN – géén erkenning, géén onderhandelingen, géén vrede – gaf de officiële Arabische politiek weer. Alleen korte tijd, gedurende de laatste maanden van het leven van de Egyptische leider Gamal Abdel Nasser, die in september 1970 overleed, scheen het alsof althans twee Arabische landen, de Verenigde Arabisch Republiek en Jordanië, bereid waren uit te gaan van het bestaan van het ‘feit’ Israël. Maar daar werd toen geen gestalte aan gegeven. Aarzelend wordt het standpunt van Chartoem tijdens de Geneefse conferentie, direct volgend op de Yom Kippur oorlog, enigszins verlaten, een indicatie gevend van omkeer.2

4 – Niet Duitsland, maar Rusland, gaf aanzet tot de aliya
Niettemin betekende begrip tonen voor het Arabische standpunt tot eind 1973 ook begrip tonen voor de mening dat Israël als natie niet kan en niet mag zijn. Daarom verbreiden velen, die dat voor de Arabische zaak kunnen opbrengen, visies over het ontstaan van Israël, die haar het blote recht op bestaan ontnemen. Tot hen behoort Isaäc Deutscher, een Britse journalist met een Pools-Joodse achtergrond en bedenker van de sprong uit het brandende huis en in andermans tuin, daarmee buurmans benen brekend!3 Deze parabel suggereert dat Israël zijn bestaan dankt aan het misdadig antisemitisme van Adolf Hitler en dat de Joden uit het brandende nazihuis in een Arabische tuin zijn gesprongen, waar zij zich met geweld van meester hebben gemaakt. Een oppervlakkige luisteraar, niet op de hoogte van Israëls ontstaansgeschiedenis, mag dat verhaal geloofwaardig voorkomen. Ik moet hen teleurstellen. Het is zelfs geen ongeoorloofde simplificatie, ja het is een regelrechte falsificatie in strijd met de feitelijke geschiedkundige ontwikkelingen. Want het zijn niet de Duitse antisemieten, de zich nationaal-socialist noemenden, die de stoot hebben gegeven tot het ontstaan van een Joodse vestiging aldaar, evenmin zijn zij de aanzet geweest tot het uitroepen van een Joodse staat. Neen, het zijn Israëls huidige geacharneerde vijanden, de Russen, die de Joodse kolonie hebben doen ontstaan in de regio van wat nu Israël is. De pogroms in Rusland van 1881 tot 1884, waar de beschaafde wereld met ontzetting en afgrijzen van kennis van nam, deed veel Joden besluiten hun leven te wijden aan het zoeken van een betere woonplaats voor het vervolgde volk. Vooraanstaande Russische pleiters voor Joodse assimilatie, zoals de bekende arts Leon Pinsker uit Odessa, diep getroffen door de pogroms, zagen het nutteloze van hun emancipatiestreven in. Uit het Rusland der tsaren keerden daarom de eerste kolonisten, in wat de aliya heet, naar het land terug van hun voorvaderen, naar het beloofde land.

Niet dus springend uit een brandend huis en ook niet in andermans tuin. Slechts na lang aarzelen werd besloten te beproeven het Joodse huis in te richten in het nog onder Turkse heerschappij staande Palestina, toen doorgaans als deel van Syrië beschouwd. Daar zou niet toe zijn besloten, ware niet gebleken dat Palestina praktisch ontvolkt was geraakt. Omstreeks het jaar 1850 telde het minder dan 200.000 inwoners. In de Negevwoestijn zwierven nomaden en rovers die strooptochten ondernamen in de naburige omgeving. Betrouwbare gegevens hieromtrent – uit niet Joodse bron – treft men onder andere aan in een rapport van de Amerikaanse consul-generaal T.G. Wilson uit oktober 1881. Teruggekeerd van een oriëntatiereis vermeldt hij dat de vlakten geheel verlaten en verwaarloosd waren. Bij Jaffa leefden niet meer dan een paar honderd doodarme gezinnen in hutten tezamen met hun vee. In zijn “Recollections of Travels in the East” uit 1830 (herinneringen aan reizen in het Oosten) beschrijft John Carnet de bewoners van Palestina als vreesachtige apathische primitievelingen (barbarians). De landbouwende bevolking leed aan malaria en de oogziekte trachoom. In 1850 telde Haïfa, na Jeruzalem de grootste stad, ongeveer vierduizend mensen. Men treft deze gegevens aan in het boek van Walter Clay Lowdermilk “Palestine Land of Promise” (Palestina, land van belofte) uit 1944 4 , en men vindt ze aangehaald in het boek “Israël” uit 1949 van Jozeph Melkman.5

Niet in andermans tuin dus, maar naar vrijwel verlaten gebied trokken de kolonisten. Na de ontboming geërodeerd, werd het verlaten door de grote landeigenaren. Zo weinig belovend scheen de toekomst van dit geteisterde gebied, dat bij het Joodse beraad dikwijls als bezwaar tegen terugkeer naar Palestina werd aangemerkt, dat de Joden wellicht niet in staat zouden zijn dat verwaarloosde land weer vruchtbaar te maken.

5 – Geen sprong in andersmans land
Is Palestina Arabisch gebied? En dan nog wel: ‘heilig’ Arabisch gebied? Het is moeilijk andermans heiligverklaring te beoordelen. Het zogenaamde Heilige Land is voor de Joden zonder twijfel een heilige plaats. De betekenis van Jeruzalem voor de christenheid is minder groot, maar zeer wel invoelbaar. Waarom de Arabieren de stad “de nobele heilige plaats” noemen (al-Quds al-Sharif) is voor ons lastiger te begrijpen. Naar mijn gevoelen liggen de heiligste plaatsen van de Islam in de Hijaz (West Arabië). Ik kan begrijpen dat de zetels van de dynastiën van de grote kaliefen vereerd worden. De Arabische hang naar Jeruzalem komt mij eerlijk gezegd wat merkwaardig voor. Tenzij het land als standplaats van Joodse profeten heilig is, omdat die de openbaring van Mohammed zouden hebben aangekondigd. Maar dat is niet exclusief. Als standplaats van de profeten is het land voor ons allemaal heilig. Waarom wordt aangenomen dat nu juist van Jerusalem uit Mohammed op een trap van licht ten hemel reed, is mij niet evident. Maar ik heb het recht niet deze visie te verwerpen. Wel meen ik te mogen vaststellen dat de binding van de Islam met Jeruzalem niet hoger moet worden gewaardeerd dan die van Joden en Christenen met die stad, zodat in internationalisatie van de heilige sectoren van deze stad de oplossing dient te worden gezocht.

Verder vind ik het maar moeilijk om met veel overtuiging te spreken van andersmans tuin en Arabisch land, want al waren, als men heel ver terug wil gaan, de Hebreeën niet de bewoners van het land bij de schepping van de aarde, zij woonden er in ieder geval lang voordat in de zevende en achtste eeuw na Christus zich een stroom Arabieren naar die contreien richtte. En Joden zijn er altijd blijven wonen. Onafgebroken bleven sedert klassieke tijden Joodse kolonies bestaan in Jaffa, Jeruzalem en Haïfa.

In die verwaarloosde tuin dus geen wilde sprong. Tot 1948 zijn alleen stukken grond door aankoop in Joodse handen gekomen. Geen duimbreed is met geweld aan de eigenaren ontnomen. Voor gevoelens van wrevel onder de Arabieren zou daarom geen sprake mogen zijn. Hoe dat is gelopen staat bijvoorbeeld uitvoerig en geloofwaardig beschreven in Joseph Klausner’s biografie van Menahem Ussishkin, de grote man van het Joodse Nationale fonds (weer een voorman die niet Hitlers Derde Rijk, maar Rusland had verlaten), de zoon van de welvarende koopman Reb Mosje Zwi Ussishkin, die aanvankelijk in Dubrowna in Wit Rusland, later in Moskou woonde en door de jarenlange pogroms tot het zionisme werd bewogen. In de loop van 1920 begon Ussishkin onderhandelingen over de aankoop van de Jizreëlvallei in Palestina. Ze bestond gedeeltelijk uit moeras, waar malariamuskieten heersten. De prijs was veel hoger dan voor dezelfde grond in Zuid Californië.6 Onaanvaardbaar hoog meen¬den velen, maar Ussishkin slaagde erin zijn vrienden tot aankoop te bewegen. Geen prijs is te hoog voor dit heilige land, betoogde hij. Bovendien: wij zullen het land saneren en dan is het zijn prijs waard. Zo is het gegaan.7 De toestroom van Joden bewoog sommige Palestijnen terug te keren en het trok veel Arabische kolonisten aan. Want de Joodse immigranten brachten bedrijvigheid.8 De welvaart groeide. Jaren later, na vestiging van de staat Israël, hebben de Palestijnse vluchtelingen die grondtransacties scherp veroordeeld. Hun gramschap richtte zich terecht meer op de Arabische verkopers, dikwijls rijkaards uit de Libanon, dan naar de Joodse kopers.

6 – Een Arabische ‘staat’ Palestina heeft nooit bestaan
Niet met een sprong, niet in andersmans huis, ook zeer bepaald niet in andermans staat. Een Arabische staat Palestina bestond namelijk niet en hééft nooit bestaan, zelfs niet onder een andere naam. Daar is de oorzaak van dat de Arabieren zich pas heel laat tot naties aaneengesloten hebben. In de geschiedenis voelden zij zich nooit aangespoord naties te stichten zoals wij die kennen. Hun profeet Mohammed heeft dat niet gedaan en ook niet zijn directe opvolgers, die als voorbeeld dienden voor wat later volgt. Tijdens de Ottomaanse c.q. Turkse overheersing vormden zich wel administratieve kringen met enig centraal gezag, maar geen naties in de moderne westerse zin van het woord. De nu bestaande Arabische naties zijn jonge formaties die vanuit westers initiatief zijn ontstaan. De meeste dateren uit de twintigste eeuw. Die kans kregen de Arabieren nadat zij waren bevrijd van de Turkse heerschappij, tenzij daarna nog een periode van Britse, Franse, Italiaanse of Spaanse kolonisatie aan vooraf ging. Voor wat de landstreek Palestina betreft, voor het deel dat nu Israël heet, werd staatsvorming pas mogelijk toen de vroegere Turkse provincie ophield een Brits mandaat te zijn.

De afschuwelijke tragiek van de niet-Joodse bewoners van het land Israël is dat het gewicht van dat ogenblik niet tot hen doordrong. Op het cruciale moment weigerden zij aan de staatsvorming deel te nemen omdat daar Joden bij betrokken waren ‘zonder echter zelf enigerlei initiatief te nemen’ …niet beseffend dat zij hun kans verpatsten. In de jaren ’47 en ’48 wezen de niet-Joodse bewoners van Palestina de gemengde Joods-Arabische staat van de hand, waar sommige van hun voormannen een kwart eeuw later zo vurig naar zeggen te verlangen.9

Mogen wij zeggen dat de Palestijnen met een zeker recht de Joodse rol bij de staatsvorming van de hand wezen? Werden zij met Joodse medebewoners opgescheept omdat Balfour tijdens de Eerste Wereldoorlog de vorming van een Joods nationaal tehuis in Palestina had toegezegd, daarmee de steun kopend van de internationale Jodenheid in de oorlog met de Centrale Mogendheden? Mij dunkt dat de zaak dan wordt omgekeerd. De Joden gingen niet naar Palestina vanwege de Balfourverklaring, maar die verklaring werd mogelijk en nuttig omdat de Joden reeds lang naar Palestina aan het terugkeren waren. Aan de staatvorming in Palestina namen Joden deel die sedert het einde van de negentiende eeuw naar het oude land waren weergekeerd. De Palestijnen werd ampel tijd gegund zich daarover te beraden, want de staatsvorming voltrok zich in slakkegang.

Na de Eerste Wereldoorlog gebruikte Engeland zijn toezegging aan de Joden als voorwendsel om Palestina als mandaatgebied te besturen. Het diende toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van die belofte, maar daar schijnen ze zich niet erg druk om te hebben gemaakt.10 ) Na de Tweede Wereldoorlog, om precies te zijn op 18 januari 1947, kondigde de Engelse regering aan dat zij geen formule kon vinden om een vreedzame samenleving van het Joodse en het gemakshalve met Arabisch aangeduide gedeelte van de bewoners mogelijk te maken. Zij zag geen weg dit koloniale gebied te dekoloniseren, dat wil zeggen van zijn Joodse nederzettingen te ontdoen.

7 – De Arabisch afwijzing van het verdelingsplan de ware oorzaak
Omdat Engeland zich terugtrok werd het op 28 april 1947 de taak van de Verenigde Naties de Palestinapuzzel op te lossen. In die jaren was deze organisatie met groot gezag bekleed. De hoop van de beschaafde wereld was op haar gevestigd. Na de rauwe oorlogsjaren, waarin onrecht en willekeur regeerden, werd naar de Algemene Vergadering met diep ontzag opgezien als het wereldforum van vertegenwoordigers van vredelievende en in recht en rede gelovende volken.

De Verenigde Naties maakten zich van het geval niet af met een Jantje van Leiden. Zij stelden een onafhankelijke commissie in die een rapport moest opstellen. Deze bezocht Palestina, ook Jordanië, en formuleerde haar bevindingen en aanbevelingen in Genève. De meerderheid kwam tot de conclusie dat men Palestina moest verdelen tussen Joden en Arabieren. Een minderheid stelde een federale oplossing voor. De Palestijnse Arabieren hadden het werk van de commissie geboycot en wilden van haar slotsommen niets weten. Het verdelingsplan van de commissie werd niet lichtvaardig door de Verenigde Naties overgenomen. Van oktober tot eind november 1947 werd er over beraadslaagd. Tenslotte viel de historische beslissing. Op 29 november 1947 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met een tweederde meerderheid het verdelingsplan aan. Dit betekende dat het alleraanzienlijkste gezagsorgaan, het meest representatieve lichaam in de internationale politiek, zich op dat ogenblik had uitgesproken voor een verdeling, voor de inrichting dus van een Joodse staat en voor het onstaan van een andere op Arabisch bewoond gebied. Ziedaar het ogenblik waarop tot stand had kunnen komen wat nu door velen wordt bepleit: een Joodse staat en een Arabische staat, al dan niet in federatief verband. Het antwoord van de Arabieren: Neen! Ik geloof dat de Palestijnse niet-Joden toen een “Sternstunde der Menschheit” – ook voor hen – onbenut hebben gelaten.

Is dus het denkbeeld in Palestina een tehuis op te richten een reactie geweest op de Russische pogroms, het ontstaan van de staat Israël is niet het antwoord geweest op de Duitse gaskamers ‘maar op de Arabische afwijzing van het verdelingsplan van de Verenigde Naties.’ Want namen de Verenigde Naties op 29 november 1947 hun grote beslissing, eerst op 14 mei 1948 – een klein half jaar later – las David Ben Goerion de onafhankelijksheidsverklaring voor van de nieuwe republiek, Israël genaamd. Het zijn de Arabieren zelf geweest die door hun weigerachtige en agressieve optreden de laatste stoot tot de oprichting van de republiek Israël hebben gegeven.

De natie, Israël geheten, is door de wereld aanvaard. Elf minuten na de proclamatie erkende president Truman het land de facto en nog geen 48 uur zouden er verlopen voor de Sovjet Unie de staat, en dat zelfs de jure, erkende. Israël werd lid van de Verenigde Naties. In december 1948 onthielden zich nog vijf van de elf leden van de Veiligheidsraad (Frankrijk, Engeland, Canada, België en China) van stemming toen het gold Israël’s lidmaatschapsaanvragen te steunen; Syrië stemde tegen. In maart 1949 beval de Raad inwilliging aan; alleen Egypte was nog tegen. Engeland stemde blanco omdat Israël geen toezeggingen wilde doen omtrent het lot van Arabische vluchtelingen en een internationaal statuut voor Jeruzalem. In mei 1949 liet een tweederde meerderheid van de Algemene Vergadering Israël als 59ste lid toe van de Volkerenorganisatie. Desalniettemin bleef de Arabische wereld het bestaan van dat land ontkennen. Pas een kwart eeuw later mag uit enkele uitlatingen van vooraanstaande Arabische leiders, tijdens de reeds aangehaalde conferentie van Genève, worden afgeleid dat de Arabische wereld wellicht bereid is zich bij het bestaan van “het feit Israël” neer te leggen.

8 – Het Palestijnse vluchtelingenprobleem
Het is er heden ten dage (schrijft Hiltermann in 1974) niet eenvoudiger op geworden aanvaardbare schikkingen te treffen voor de niet-Joodsen van Palestina, in het bijzonder voor de vluchtelingen. Dat probleem is inmiddels door mythevorming overwoekerd. Laat mij beginnen vast te stellen dat een aantal Arabieren al vóór 1947 waren begonnen het mandaatgebied te verlaten. Daar behoorden de grootgrondbezitters en welgestelden toe. De Arabische wereld was toen, is dat trouwens voor een groot deel nog steeds, zeer elitair en kapitalistisch van structuur. Velen die bevreesd waren voor wat stond te gebeuren als Engeland het Mandaat afstond, namen de wijk, daar door niemand toe te zijn aangespoord.

Deze exodus zwol na het besluit van de Algemene Vergadering het land te verdelen tot een massale vlucht aan. De toen oplaaiende schermutselingen tussen Joodse veiligheidsorganisaties, burgerwachten en benden en hun Arabische tegenstanders, mondden in 1948 uit in een gezamenlijke aanval van de legers van de omringende Arabische landen op de nieuwe staat. Toen de V.N. een wapenstilstand gelastte, de partijen daarmee instemden en de bestandslijnen Israëls grenzen werden, bevonden zich buiten die omgrenzingen groepen burgers op Arabisch gebied die op drift waren geraakt.

Nog altijd wordt vinnig getwist over de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is en dus verantwoordelijk voor het lot van al die honderdduizenden vluchtelingen. Van Israëlische zijde is te berde gebracht dat in Arabische radiouitzendingen werd aangespoord het terrein van de oorlogshandelingen te verlaten om pas terug te keren nadat het van de Joden gezuiverd was. Belangrijk vind ik deze discussie niet, want – mij dunkt – dat niet beslissend is welke radiozender of welke autoriteit tot de vlucht heeft aangezet. Zomin als de tienduizenden die in 1940 uit Nederland en België voor de Hitlerlegers uit naar Frankrijk wegvluchtten, hadden de Arabieren een dictaat of marsorder gekregen om hun biezen te pakken. Niet anders als die vluchtelingen in Europa gingen zij in doodsangst aan de haal voor het oorlogsgeweld. Verantwoordelijk voor hun lot is niet degene van wie een advies uitging, maar van wie het geweld uitging. Het is voor de óórlog dat de Arabieren vluchtten. Van wie in 1948 het initiatief tot de stijd is uitgegaan staat wel vast: niet de Israëli’s; het zijn de Arabische legers die de oorlogstoestand schiepen.

Vast staat dat destijds de Engele BBC-omroep de secretaris-generaal van de Arabische Liga op een persconferentie in Caïro als volgt citeert: “Dit zal een uitroeiingsoorlog worden en een geweldige slachting, waarover gesproken zal worden als over de Mongoolse moordpartijen en de kruistochten.” Overdreven taal natuurlijk. Maar wat viel er voor de simpele Arabische bevolking anders uit op te maken dan dat een gruwelijke tijd aanbrak?

Uit beschrijvingen van BBC-correspondent Erskine Childers 11 , die met de Arabieren sympathiseert, blijkt dat er toen 650.000 vluchtelingen waren, en dat is bepaald het maximum. De laagste schatting bedraagt 300.000. Dat betekent dat er aanvankelijk niet meer vluchtelingen waren dan er mensen wonen in een forse Nederlandse stad. In theorie zou het doodsimpel zijn geweest hen op te vangen en elders onder te brengen, maar de praktijk lag anders. Het is grauwe theorie. Naar buiten toe voelen alle Arabieren zich broeders en zijn onderling solidair. Naar binnen toe ligt dat anders, want het weefsel van hun samenlevingen bestaat uit families, clans, stammen en enkele volken. Broeders van elders worden niet zomaar in deze structuren opgenomen. Dat geldt niet slechts voor de ontheemden uit Palestina. Zo zijn arme drommels uit Jemen bij hun welgestelde broeders in Koeweit welkom als gastarbeiders, maar meer ook niet. De Palestijnse vluchtelingen zijn dus niet geabsorbeerd in het omsluitende en dunbevolkte Arabische gemenebest. Ze zijn evenmin ten onder gegaan. Eerder hebben ze in de verstrooiing een duidelijker profiel gekregen. Toch komt hen, dat moet gezegd worden, een plaats toe in de Arabische wereld. Het is niet correct te beweren dat het de Israëli’s zijn die hun probleem hebben gecreëerd. Dat hebben de Arabieren zelf gedaan.

Er ontstond ook een tegenstroom die geruisloos in Israël werd opgenomen. Toen op niet mis te verstane wijze was kenbaar gemaakt dat de Joodse gemeenschappen niet meer welkom waren in de Arabische gastlanden waar ze tot dan toe verblijf hielden, vluchtte een nog groter aantal dan de Palestijnse vluchtelingenstroom naar Israël toe. En dat aspect wordt meestal verzwegen.12

Het kan ter begraving van de tuinmythe geen kwaad dit te bedenken: de gehele Arabisch-Islamitische bevolking telt 112 miljoen mensen. Dat is ruim genomen, indien het criterium Arabier grif wordt aanvaard voor mengvolken omdat ze op zo’n bijeenkomst als Chartoem vertegenwoordigd zijn. Deze menigte beschikt over 11,6 miljoen vierkante kilometer. Dat is een enorme uitgestrektheid – meer dan 280 maal de oppervlakte van Nederland en ruim 500 maal die van Israël. Op deze immense vlakte vragen nu twee en een half miljoen Joden, een 20% van het wereldjodendom, een stukje grond ter grootte van een postzegel. Een stofje zijn de Joden in de wereld. Op een speldeknopje ruimte menen zij recht te hebben…


Opmerking Luns: Op de kaart aan het begin van dit artikel en de navolgende is een deel van Israël anders ingekleurd. Dat is in feite Israëls hartland, omvattende Samaria en Judea, meestal aangeduid met de misleidende term “Westbank”. Samaria en Judea werden in de onafhankelijkheidsoorlog van 1948 door het Jordaanse leger bezet en dat bleef zo tot aan 1967 toen ze als gevolg van de Zesdaagse oorlog weer met de rest van Israël werden verenigd (toen werd ook de militairstrategische Golanhoogte ingelijfd). Tussen 1948 en 1967 deed Jordanië weinig of niets aan de ontwikkeling van deze gebieden. Er was toen wel enige Arabische bewoning. Ook was het zo dat grote delen alleen voor militairen toegankelijk waren.

Wat velen niet weten is dat de grote instroom van kolonisten pas tussen 1974 en 2000 plaatsvond, wat nog geen rol speelde toen Hiltermann zijn stuk schreef. In deze periode zijn naar schatting 400.000 Arabieren vanuit Syrië en Jordanië naar deze streken verhuisd, vaak op alleen een toeristenvisum. Als bleek dat de sociale omstandigheden en het arbeidsloon veel beter waren dan in hun thuisland, besloten ze te blijven. De Joden keerden na 1967 terug, eerst naar Hebron, waar de Joodse gemeenschap in 1929 was afgeslacht, maar ook naar de plaatsen rond Gush Etzion, die in 1948 door het Arabische Legioen waren vernietigd. Pas na 1973 zijn Joodse pioniers in de verlaten streken van Samaria, Benjamin en de Jordaanvallei gaan wonen, terwijl de inkomende Arabieren zich elders vestigden.

Aantekeningen van de hand van Hubert Luns / april 2009

De rechtzaak tegen Jaffe Vink, een proces als tegen Hiltermann
1. In 2008 vond een vergelijkbaar proces plaats wegens de aanstaande publicatie van een satirische brief “De Geheime Rede van Balkenende”. Daarin was de tekst afgedrukt die premier Balkenende zou hebben uitgesproken tijdens een geheim overleg met dertig prominenten van zijn partij, waarbij een vergelijking werd gemaakt tussen de islam en het christendom en waarin de islam een probleem werd genoemd. Hierop spande de premier een kort geding aan tegen Opinio waarbij de staat der Nederlanden eiste dat op straffe van dwangsommen de publicatie werd gestaakt en een rectificatie geplaatst. De rechter oordeelde dat het artikel, door hoofdredacteur Jaffe Vink geschreven, overduidelijk een verzinsel was dat op karikaturale wijze (het gebrek aan) polemiek omtrent het christendom en de islam aan de orde stelde en uitlokte. In het vonnis stond letterlijk: “Voor zover het hier een kritische bejegening van de heer Balkenende betreft, geldt dat hij zich dit als minister-president en leider van het CDA zal moeten laten welgevallen.” Destijds was een van de medewerkers van Opinio de bekende politica Ayaan Hirsi Ali.

De Rabat-conferentie had nog niet plaatsgevonden
2. Toen Hiltermann zijn stuk schreef, had de Rabat-conferentie van oktober 1974 tussen de Arabische leiders nog niet plaatsgevonden. In het slotcommuniqué van deze conferentie werd het gematigde standpunt begraven en de oude stelling herhaald dat tot aan Israëls vernietiging het conflict zou blijven voortbestaan.

De sprong uit het brandende huis of zinkende schip
3. “Hoe is het mogelijk om géén zionist te zijn” vraagt men zich af, “als de staat Israël als een historische noodzakelijkheid wordt gezien?”, zo schrijft Isaac Deutscher in 1954:

«« Wat een moeilijke en pijnlijke vraag om te beantwoorden! Van een brandend of zinkend schip springen mensen af ongeacht waar – op een reddingsboot, een vlot of drijfhout. Het springen is voor hen een ‘historische noodzakelijkheid’; en het vlot vormt in zekere zin de basis voor hun hele bestaan. Maar volgt daaruit dat het springen een programma moet worden, of dat men een vlot-staat als de basis van een politieke oriëntatie moet nemen? »»

Na de Zesdaagse oorlog van 1967 eiste Deutscher dat Israël zich uit de bezette gebieden terugtrok (de Sinaï, Gazastrook, Golan, Samaria en Judea). In een interview voor de New Left Review op de tweede vrijdag na de oorlog, zegt hij:

«« Eens sprong een man van de hoogste verdieping van een brandend huis naar beneden waarin reeds veel van zijn familieleden waren omgekomen. Hij slaagde erin zijn leven te redden; maar toen hij neerviel trof hij iemand die beneden stond en brak bij deze man zijn armen en benen. De man die sprong had geen keus, maar voor de man met de gebroken ledematen was hij oorzaak van zijn ellende. (…) U zult in de man die van het in volle brand staande huis sprong ongetwijfeld uzelf herkennen – zei ik tegen mijn Israëlisch gehoor, de resten van het Europese Jodendom in Israël. De andere figuur vertegenwoordigt natuurlijk de Palestijnse Arabieren, nu meer dan een miljoen, die hun grond en hun huizen hebben verloren. Ze zijn verbitterd; ze kijken van de andere kant van de grens naar hun oude geboorteplaatsen; ze doen onverhoedse uitvallen en zweren wraak. Ze krijgen van jullie een genadeloos pak slaag; jullie hebben laten zien hoe je dat moet doen. Maar het is zinloos. En wat willen jullie ermee bereiken? De verantwoordelijkheid voor de tragedie van de Europese Joden, voor Auschwitz, Majdanek, en de slachtpartijen in de getto’s, rust geheel op onze eigen westers-burgerlijke ‘beschaving’, waar het nazisme het legitieme, zij het gedegenereerde nageslacht van was. Maar het waren de Arabieren die de prijs moesten betalen voor de misdaden van het Westen tegenover de Joden. Ze moeten daar nog steeds de prijs voor betalen, want het ‘schuldige geweten’ van het Westen is vanzelfsprekend pro-Israël en anti-Arabisch. En hoe gemakkelijk heeft Israël zich laten omkopen en om de tuin laten leiden door dit valse ‘gewetensgeld’.»»

Bron: The Non-Jewish Jew and other essays (De niet-Joodse Jood en andere verhalen) door Isaac Deutscher, Oxford University Press, London – 1968 (pp. 112, 136-37).

De rondreis van Lowdermilk in 1938 en ‘39
4. In 1938 en 1939 maakte Walter C. Lowdermilk, assistant-hoofd van de Amerikaanse dienst voor bodembeheer, een rondreis van achttien maanden door West Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten om problemen van bodemerosie en landgebruik te bestuderen. Zijn organisatie deed dit onderzoek op verzoek van een parlementaire commissie. De belangrijkste doelstelling was nuttige informatie te verzamelen voor het bodembeheer in de Verenigde Staten. “Palestine, Land of Promise” geeft Lowdermilks persoonlijke visie weer en niet perse dat van de U.S. Soil Conservation Service (een uitgave van Victor Gol¬lancz Ltd, Londen – 1944; verwijzingen op pp. 60-61, 114).

Jozeph Melkman, een belangrijk auteur
5. Jozeph Melkman, een Nederlander, is toen hij zich later in Israel vestigde Michman gaan noemen. In 1957 werd hij voorzitter van het Yad Vashem holocaust herdenkings instituut. Hij is begin 2009 overleden. Zijn zoon professor Dan Michman werd in 1983 hoofdhistoricus van het Finkler Instituut in Israël voor Holocaust Onderzoek.

Het land werd tegen woekerprijzen verkocht
6. ibid Lowdermilk p. 112: «« Het rapport van de koninklijke commissie geeft aan dat de Joden vanwege de noodzaak (Joodse) vluchtelingen op te vangen, veel meer voor het land betalen dan het in feite waard is. Ik ontdekte dat ze drie- tot viermaal de prijs betalen voor vergelijkbare objecten in Syrië en veel meer dan wat hetzelfde soort land in Zuid Californië (in de Verenigde Staten) zou opbrengen. »»

Het land was weer ten huwelijk genomen
7. Zoals Henk Poot, een Nederlandse predikant en medewerker van “Christenen voor Israël”, het uitdrukte: “Het land kwam weer tot leven. De natuur bloeide op en de vogels kwamen terug. Het land was weer ten huwelijk genomen door de zonen en dochters van Israël!”

De bedrijvigheid trok Arabieren aan
8. ) ibid Lowdermilk p. 110: «« Het levensonderhoud in Palestina is iets hoger dan in de omliggende landen – 8 tot 10 % hoger dan in Syrië en 12 tot 15 % hoger dan in Irak. Omdat de lonen in Palestina meer dan het dubbele van Syrië zijn en driemaal zo hoog als in Irak, hebben de Palestijnse Arabieren een veel betere levensstandaard. »»

De Arabische onwil om tot vrede te komen
9. De situatie, zoals tot uiting kwam na de Oslo akkoorden van 1993 en het daarbij behorende stappenplan (the road map), is op een fiasco uitgelopen, hetgeen bewijst dat de Arabische houding nog steeds hetzelfde is, nu 35 jaar na de Rabbat topconferentie van 1974. Iedere geste van Israël om tot vrede te komen, zoals de overdracht van de Gazastrook in 2005, stuit op onwil van de anderen.

Hoe Transjordanië aan het Mandaat onttrokken werd
10. De Volkerenbond heeft Groot Brittanië in juli 1922 het Palestina Mandaat verleend. Daarmee erkende zij “de historische band van het Joodse volk met Palestina”. Indertijd was men gewend Joden en Arabieren de inwoners van Palestina te noemen. Dezen moesten ongeacht ras of religie gelijk worden behandeld. In het Mandaat werd geen onderscheid gemaakt tussen wat nu Palestina is en het Hashemitische Koninkrijk van Jordanië. De gehele regio werd Palestina genoemd en als één geheel behandeld, in de ogen tenminste van de lezers van de resolutie, waar artikel 5 stelt: “De mandaathouder (Groot Brittanië) zal erop toe dienen te zien dat het geen Palestijns gebied afstaat of in bruikleen geeft of dat het op wat voor wijze dan ook onder het bewind van enig vreemde mogendheid komt…” Drie maanden later, in een poging de controle over het Suezkanaal te behouden, besloten Engeland en Frankrijk tot overeenstemming te komen met de Hashemitische familie en koning Fuad van het pas onafhankelijk geworden Egypte. Derhalve werd het gebied ten oosten van de Jordaanrivier afgestaan, dat Transjordanië heette en 77% van het oorspronkelijke Mandaat uitmaakte, alsook de Golanhoogte. Wat ze bekonkeld hadden werd door de Volkerenbond als een hamerstuk aanvaard, in kennelijke tegenspraak met haar eigen resolutie.

Childers, een vermaard commentator
11. In de zestiger jaren werkte Erskine Barton Childers voor de BBC radio en televisie. Zijn uitzendingen van de bekende BBC World Service gingen over allerlei onderwerpen zoals de Suez Crisis van 1956 tot aan de moord op John F. Kennedy in 1963. Het Suezkanaal en de Palestijnse kwestie zouden later de basis van zijn veel geciteerde publicaties vormen. Hij werd als een van de belangrijke schrijvers in het Westen gezien die het gezichtspunt bestreed dat de Palestijnse vluchtelingen van de oorlog van 1948 uit hun huizen zijn gevlucht op grond van Arabische evacuatie orders. (zie “The Transformation of Palestine” (De transformatie van Palestina) door Erskine B. Childers, Northwestern University Press, Evanston – 1971, pp. 165-202).

De Joodse exodus uit de Arabische landen
12. In de periode van 1948 tot begin jaren zeventig hebben ongeveer 860.000 Joden hun woningen in de Arabische landen verlaten. Ze hadden daar vele generaties gewoond en ze voelden ze zich daar thuis. Zo’n 260.000 arriveerden in Israël tussen 1948 en ’51, en vervolgens nog eens 600.000. De Joden van Egypte en Lybië werden uitgewezen, maar die van Irak, Jemen, Syrië, de Libanon en Noord Afrika moesten vertrekken vanwege de lichamelijke en politieke ontberingen die door een gecoördineerde aktie van de Arabische overheden was opgelegd. Deze uittocht ontstond door een doelbewuste politiek van de Arabische Liga. De meesten moesten zonder vergoeding al hun bezittingen achterlaten. De Joodse wereldorganisatie van Arabische landen (WOJAC) schat dat het onroerend goed dat de Joden in de Arabische landen achterlieten een oppervlakte bestreek van 100.000 vierkante kilometer, of meer dan viermaal de grootte van de staat Israël.

Door G.B.J. Hiltermann, politiek commentator en historicus (1914-2000)

Uit: Verzamelde Notities van op Reis en Thuis – 1974

B.V. Europese Publiciteits Maatschappij E.P.M. – Amsterdam


Bron: loorschrijft – oktober 09, 2009

4 opmerkingen:

 
Simon Soesan10 december 2011 om 11:01
Feitelijk correct, op twee dingen na: de beslissing door de Arabische Liga om Israel te vernietigen bestaat nog steeds. Noch de EU of de VS hebben daar een probleem mee. Het eerste land dat Israel erkende na de beslissing van de VN in November 1947 was Rusland, niet de VS.

Lutz Oppermann20 november 2012 om 18:01
bedankt voor deze heldere informatie

Lutz Oppermann20 november 2012 om 18:02
bedankt voor deze heldere informatie

Anoniem16 april 2017 om 12:20
doctrine: onderwerping, eist hele wereld op
groeten, Ron


 

 

Uitgelicht: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.