De Koran en de Waarheid volgens Wilders

First two pages of the Qur’an,
copied by Kadıasker Mustafa İzzet Efendi (مصطفى عزت) in the early 19th centuryNederlandse Islam experts:
Wilders manipuleert Koranteksten

Te lezen in het blog van het “Deen Research Center”, nader omschreven als een “Modern Islamic Think Tank – Research in Qur’anic Philosophy & Cosmology in the pursuit of Human Equality & Rights, Democracy & Global Ethics.”

Home –   Guest articles 
2/8/2010 2:55 AM

SUGGESTIEF EN MISLEIDEND


Dat zeggen vijf experts op het gebied van Koran, Islam en recht over de poging van Wilders om het gewelddadige karakter van de Islam aan te tonen. De PVV voorman hakt Koran verzen in tweeën. Het vreedzame stukje verstopt hij; het bevel voor militairen op het slagveld koppelt hij aan beelden van burger slachtoffers in vredestijd.

Deze experts richten zich vandaag in een open brief aan de Rechtbank, het Openbaar Ministerie, benadeelde partijen en de advocaat van Wilders.

Wilders roept wel getuigen op; het Openbaar Ministerie niet.

De professoren Leemhuis, Otto, Wiegers en Peters willen met redacteur-filosofe dr. Marlies ter Borg het evenwicht herstellen. Tot aan de rechtszitting in Juli worden een aantal factsheets gepubliceerd, over zogenaamde ‘waarheden van Wilders'(WW): uitspraken van Wilders opgenomen in de dagvaarding.

Vandaag verschijnt het eerste sheet over 

WW: ‘Het zijn de feiten. De Islam is een gewelddadige religie.’

Met een logische analyse van volledige Koran citaten, en gegevens uit andere bronnen wordt aangetoond dat de uitspraak van Wilders over de inherente gewelddadigheid van de Islam indruist tegen in de wetenschap geldende feiten en methoden. Zowel Christenen als Moslims keren zich tegenwoordig af van het verbreiden van hun geloof met het zwaard. Moslims zijn in grote meerderheid tegen terreur, zelf zijn zij veel vaker slachtoffer daarvan dan Westerlingen.

Meer informatie: dr. Marlies ter Borg, auteur Koran en Bijbel in Verhalen.

Open Brief verzonden op 4 Februari aan:

-Rechtbank Arondissementsparket Amsterdam, mr. J.W. Moors (voorzitter), mw.
-mr. J.M.J. Lommen- van Alphen, mr. M.M. van der Nat
-Openbaar Ministerie, Mr Paul Velleman, Mr Birgit van Roessel
-E-mail: ap-adam@om.nl
-Nederland Bekent Kleur,René Danen, info@nederlandbekentkleur.nl
-Mr Bram Moszkowicz, moszkowicz.amsterdam@planet.nl


Van:

-Professor dr. mr. Jan Michiel Otto, Recht en bestuur ontwikkelingslanden , Sharia expert, Directeur van Vollenhove Instituut, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
-Professor dr. Gerard Wiegers, hoogleraar Religiestudies aan de Faculteit der 
Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA)
-Professor dr. Fred Leemhuis, arabist, emeritus hoogleraar Universiteit Groningen, 
vertaler De Koran, Unieboek 2007
-Professor dr. mr. Ruud Peters, Arabische Taal en Cultuur, Sharia expert, UVA
-Dr. Marlies ter Borg, auteur Koran en Bijbel in Verhalen, Unieboek 2007, redacteur
Waarheidsvinding t.a.v. Islam en Koran, ten behoeve van het proces tegen WildersDames en Heren,

Geert Wilders is een voorstander ‘waarheidsvinding’. Daartoe zal hij een aantal getuigen oproepen, die hem bij de waarheidsvinding t.a.v. Islam en Koran kunnen assisteren. Het Openbaar Ministerie roept geen getuigen op. 
Als deskundigen op het terrein van de Koran en de Islam zijn wij gaarne bereid de ‘waarheidsvinding’ in dezen te dienen, door voor de dagvaarding relevante punten naar voren te brengen, gebaseerd op ons wetenschappelijk onderzoek. Wij zullen daarom in de periode tot aan de volgende rechtszitting in Juli U een aantal factsheets sturen, ter toetsing van de belangrijkste uitspraken van Wilders.


De eerste van deze factsheets gaat hierbij. Het behandelt de 

‘Waarheid van Wilders’ no. 1 ‘Het zijn de feiten. De islam is een gewelddadige religie.’ dv4 
(‘dv’ verwijs telkens naar de betreffende bladzijde van de dagvaarding). 

De heer Wilders verwijst, ter onderbouwing van zijn waarheden, nogal eens naar de Koran. Graag brengen wij onze professionele kennis van de Koran in, ter toetsing van zijn uitspraken en wijze van citeren. Wij baseren ons daarbij op de gezaghebbende weergave van Professor F. Leemhuis, (Unieboek 2007, http://www.bijbelenkoran.nl).

Met de meeste hoogachting, namens alle hooggeleerden hierboven vermeld, 
Marlies ter Borg

FACTSHEET no 1 ‘Waarheid van Wilders’

“Het zijn de feiten. De islam is een gewelddadige religie.” dv4

Dit is onjuist! aldus de Koran en Islam kenners/ rechtskundigen
 F. Leemhuis,J.M.Otto, G.Wiegers, R. Peters en M.L.A. ter Borg.

Wilders zegt: “Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims.” “een religie die beoogt anderen te elimineren”. dv 14

Maar in de Koran staat: “In de godsdienst is geen dwang.” K. 2:256

Wilders zegt: “En de Koran is de Mein Kampf van een religie die anderen beoogt te elimineren …” dv 1-2

Mein Kampf (mijn gevecht) roept zonder meer op tot oorlog.

In de Koran wordt in bepaalde gevallen opgeroepen tot geweld, in andere gevallen tot vrede en verzoening, bijvoorbeeld:


“Jullie zult elkaars bloed niet vergieten.” K.2:84

“God roept op tot de woning van de vrede.” K.10:25

“Maakt God niet tot een beletsel… om… vrede te stichten tussen de mensen.” K.2:224

“Denkt aan Gods genade aan jullie toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn genade broeders werden;” K.3:103

Fitna: deskundigen een doorn in het oog

In de film Fitna werden onderstaande citaten gepresenteerd , vergezeld van “beelden van de aanslagen op het World Trade Centre in New York (11/9/2001), en van de aanslagen door moslimextremisten in Madrid en Londen, met daarbij beelden van slachtoffers.” dv7

Wilders citeert een halve zin uit Soera 47 vers 4
“Wanneer gij een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht bindt hen dan in boeien.” (vertaling onbekend, Theo van Gogh in beeld) dv 8


Wilders suggereert hiermee dat een moslim geroepen is om ook in vredestijd ‘ongelovigen’ te doden. Deze suggestie wordt versterkt door de beelden van aanslagen onder de burgerbevolking in vredestijd. Met het halve citaat komt hij in problemen: de vijand wordt kennelijk eerst gedood om vervolgens in boeien gebonden te worden. Waarom lijken in boeien geslagen moeten worden is niet duidelijk.

Hetzelfde vers, nu volledig luidt:

“En wanneer jullie hen die ongelovig zijn [in de strijd] ontmoeten, slaat hen dan dood, maar wanneer jullie dan de overhand over hen verkregen hebben boeit hen dan stevig vast, 
hetzij om hen later als gunst vrij te laten hetzij om hen los te laten kopen, wanneer de lasten van de oorlog zijn afgelegd.” Soera 47 vers 4 (Leemhuis)

Uit het volledige citaat blijkt:

1e dat het hier om een oorlog gaat, om het doden van vijandelijke troepen op het slagveld, en niet om een aanslag onder burgers in vredestijd,
2e volgens het Koran citaat moet het doden ophouden zodra meer zodra men militair de overhand heeft. Er is geen sprake van eliminatie van de vijand.
3e de vijand moet vanaf dat moment gevangen genomen worden, om hem na de oorlog vrij te laten.
Dit is in overeenstemming met het moderne internationale oorlogsrecht over krijgsgevangenen.


Soera 8 vers 60 Wilders: “Maak voorbereidingen tegen hen met wat gij kunt aan kracht en paardenvolk om daarmee te terroriseren, te terroriseren Allah’s vijand en Uw vijand.” dv7

Soera 8: 60-61 Leemhuis: “En maakt tegen hen zo goed als jullie kunnen de bewapening en de inzetbare paarden gereed om Gods vijand en jullie vijand daarmee vrees aan te jagen en afgezien van hen anderen die jullie niet kennen, maar die God kent. En wat jullie ook als bijdrage op Gods weg geven, het zal jullie worden vergoed en jullie zal geen onrecht worden aangedaan. 
En als zij geneigd zijn tot vrede, wees daar dan ook toe geneigd en stel je vertrouwen op God;”

In de zonder bronvermelding weergegeven vertaling van Wilders staat terroriseren dwz ‘het stelselmatig schrik inboezemen door gewelddaden; door schrikaanjaging en geweld beheersen’. Leemhuis vertaalt ‘vrees aan jagen’ Dat is vergelijkbaar met afschrikken: een beproefde militaire strategie om door middel van wapengekletter, -vertoon van wapens zonder deze daadwerkelijk te gebruiken,- de vijand ertoe te bewegen van geweld af te zien. In de afschrikkingsstrategie worden wapens getoond ter voorkóming van oorlog. Vergelijk de NAVO strategie tegen de Sovjetunie in de Koude Oorlog. De leus van de tot de tanden toe gewapende NAVO was toentertijd ‘Peace is our Profession’. Het heeft gewerkt.

De film Fitna toonde ook het onderstaande citaat:

“Vernietig de ongelovigen en polytheisten, uw (Allah’s) vijanden en de vijanden van de religie. Allah tel ze en dood ze tot aan de laatste toe. En laat er niet één over.” dv 7

Deze zin, zonder bronvermelding, is in strijd met de genoemde Koran citaten in hun volledigheid genomen, die eerder een beheerste dan een ‘totalen Krieg’ beogen; en in strijd met het genoemde Koran citaat “In de godsdienst is geen dwang. 2:256

De vergelijkingen tussen de teksten zoals gepresenteerd door de heer Wilders en de bestaande wetenschappelijke kennis van de inhoud van de Koran, concluderen wij ten eerste dat de conclusie van de heer Wilders niet berust op feiten, maar slechts op een geheel van door hem op onjuiste wijze geconstrueerde ‘feiten’.

In de tweede plaats, rijst een algemenere vraag over de uitspraak van de heer Wilders dat de Islam een gewelddadige religie is. Kan het überhaupt waar zijn dat een religie gewelddadig is?

Religie is een geheel van waarden, normen, en geschriften. Religie wordt gepredikt en aangehangen door mensen. Geweld is een activiteit gepleegd door mensen en groepen mensen, niet door een religie. Een religie als zodanig kan niet gewelddadig zijn, noch vredelievend.

Een religie gewelddadig noemen is een suggestieve manier om een groep mensen, bepaalde gelovigen, gewelddadig te noemen.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat men in de Koran, evenals in de Hebreeuwse Bijbel en de Christelijke Bijbel, zowel aansporingen tot geweld als tot vrede kan vinden. Dit kan door iedereen nagegaan worden.

De geschiedenis leert: Islam niet gewelddadiger dan Christendom.

Voor zover bekend zijn kerstening en islamisering wereldwijd deels vrijwillig en deels met geweld geschied; voor zover.., want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel over die geschiedenis helemaal niet bekend is.
Wel is bekend dat er veel meer slachtoffers vielen bij interne conflicten onder Christenen, dan bij de relatief zeldzame oorlogen tussen Christenen en Moslims. Conflicten zoals de Dertigjarige Oorlog cq de oorlog tussen Turkije en Perzië sleepten zich langer voort en kostten meer slachtoffers dan bv. de oorlog tegen de Turken die culmineerde in de slag om Wenen.
De tijd waarin algemeen aanvaard werd dat men het geloof met het zwaard moest verspreiden is voorbij. Dit geldt zowel voor de Islam als voor het Christendom. Extremisten vormen op de algemene consensus een uitzondering.


Terroristen niet representatief voor de Islam.

Radicale Islamisten plegen tegenwoordig regelmatig aanslagen en proberen de staatsmacht in Moslim- meerderheid landen te verwerven. Dat laatste lukt hun echter zeer zelden, wat hen rancuneus maakt, en leidt tot nieuwe aanslagen. Van de meeste terroristische aanslagen van Islamisten zijn de slachtoffers zelf Moslim. De overgrote meerderheid van Moslims keurt dit geweld dan ook af.

Er klinken ook vredelievende geluiden uit Islam kringen.

Elke Moslim weet dat het woord ‘islam’ komt van de zelfde stam als het woord ‘salaam’ ( Hebreeuws: ‘shalom’), dat in beide talen ‘vrede’ betekent. In deze geest hebben 138 ( uitgegroeid tot 307) gezaghebbende Moslims, politieke en geestelijke leiders en intellectuelen, in 2007 een open brief geschreven naar hun Christelijke counterparts.

“De toekomst van de wereld hangt af van vrede tussen Moslims en Christenen. De basis voor begrip en vrede bestaat al… de liefde voor God en voor de naaste die in beide religies wordt gepredikt en in zowel de Bijbel en de Koran gevonden kunnen worden.”

Contact:
wildersenwetenschap@gmail.com


Wat gaat in dat brein van Wilders om? Is het vergiftigd door verkeerd voedsel, door het permanent gebruik van peroxide? Heeft hij gebrek aan scholing, is hij geïndoctrineerd door een wijsgeer van het kaliber Bolkestein? We weten het niet precies, helaas.

Wel weten we dat hij geen flauw benul heeft van religies, gezien zijn voortdurend hameren op ‘joods-christelijke’ waarden. Wat die waarden volgens hem precies behelzen, God mag het weten. Doelt hij op de “protestantse ethiek” volgens Max Weber? Niet, zie wat de Joden betreft, op de ethiek van “Mein Kampf”, die niet. Zeker wel op een voor ons gewone stervelingen niet te doorgronden parallelle ethiek, die tot de “Waarheden van Wilders” zal behoren, nu eens voor de verandering niet gericht op het Jodendom maar op de Islam.

Religies zijn steeds een probaat middel gebleken om bepaalde gewenste doelen na te streven. Kolonisatie en expansie bijvoorbeeld. En zo valt het plaatje ineen, via Bolkestein is het verlichte denken van Lewis en Huntington tot Wilders gekomen.

Nu die verdomde Turken nog… Van strategisch belang voor ‘ons’ Europa, en toch islamitisch?


Uitgelichte afbeelding: De eerste pagina’s van de Koran

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.