Straatcultuur, de PvdA, de blonde God en… Maastricht!

Laatste openbare executie middels de guillotine in 1939


 

NRC Handelsblad, een krant voor het intellectuele deel der natie, voor mensen zonder vooroordelen, bereid tot een gesprek over wat dan ook, voor mensen die door reactionaire lieden als “Linkse Kerk” worden afgeschilderd? Of toch meer de krant van een zelfbenoemde elite, van mensen die zich graag onder deze paraplu verschuilen?

In ieder geval sta je versteld over de regelrechte domheid en zeer zeker de botheid waarmee lezers van deze krant elkaar om de oren slaan. Een prima barometer hiervoor is hun forum gebleken, nu “experten discussie” geheten. Die experten zijn helaas vaak ver te zoeken. Het verschil in kwaliteit tussen de gedrukte krant en dat forum is soms schrijnend. Velen ondernemen zelfs geen poging tot een discussie, schijnen nog nooit van dat woord gehoord te hebben.

Als je onbevooroordeeld dat forum binnenstapt word je door gestaald kader, van links en rechts, meteen tot de orde geroepen. Zo verging het mij, in al mijn argeloosheid. De aanleiding vormde o.a. een tweetal discussies over een net verschenen rapport. In licht bewerkte versie geef ik een aantal stukjes hieronder nog eens weer. Ze blijken nog steeds actueel.


Oranje, blanje, bleu…

Inderdaad, de Hollander heeft alle zeeën bevaren èn geroofd, Piet Hein zijn naam is klein…

Inderdaad, de uit Antwerpen gevluchte Joodse kooplieden werden dankbaar opgenomen in Amsterdam en hebben deze stad groot gemaakt, even zo goed werden ze enkele eeuwen later met het grootste gemak uitgeleverd.

Inderdaad, opnemen van arme mensen uit het buitenland. Hoe verging het de Belgische vluchtelingen tijdends de Eerste Wereldoorlog in Nederland? Wel eens van Sinti gehoord? Verdiept u ook eens in het ontstaan van het kamp Westerbork. En hoe is het de Molukkers vergaan in Nederland na de Indonesische onafhankelijkheid?

Inderdaad, zonder de invloed van de Arabische cultuur en wetenschap was Europa mogelijk blijven steken in de vroege Middeleeuwen. Wel eens iets gezien van de Moorse bouwkunst in Spanje? Of van het kompas gehoord? Wellicht dachten de brave Christenmensen dan nog steeds dat de aarde plat was…

Inderdaad, arbeidzame bevolking. Vanaf de zestiger jaren worden mensen geronseld uit de arme landen rond het Middellandse Zeegebied om bij ons het vuile werk op te knappen. Vormden de Joden economisch en cultureel een elite, deze “gastarbeiders” werden met de nek aangekeken, weggestopt in voormalige kloosters en smerige en overbevolkte pensions. Hereniging met vrouw en kinderen werd tegengegaan.

Inderdaad, intolerante ideologie. De eerste “lading” gastarbeiders voor de DAF bleken ontwikkelde Marokkanen te zijn, die het regiem beu waren. En die mondig bleken, ook hier, en dat was nou net niet de bedoeling. Vervolgens werden analfabete Berbers gestuurd…

Inderdaad, en dat ligt ons Nederlanders het meest aan het hart, de kosten. We zijn er wereldberoemd of beter berucht om, de Dutch Party. Welke kosten zijn eigenlijk verbonden aan het straat-terrorisme bij uitstek, het automobilisme? Ik kan U verzekeren dat deze niet alleen exorbitant hoog zijn, maar feitelijk niet te becijferen. Denk ook aan Irak, maar eveneens aan WO I en II, en wat het ons blijkbaar waard is om aan brandstof te komen.

Inderdaad, de politiek. Als u wel eens iets vernomen heeft over de achtergronden van de z.g. stadsvernieuwing en het woonwagen- en woonboten-beleid, dan zou u weten dat maatregelen op deze terreinen voor alles te maken hadden en hebben met het beheersen en desnoods vernietigen van sociale structuren en verhoging van rendement. Een voor m.n. de PvdA typerend gebruik van macht.

Inderdaad, tolerant. Zeggen u begrippen als “zuilen” en “segregatie” iets? Waarop is ons onderwijssysteem gebaseerd en wat zijn er de gevolgen van? “Fragen über Fragen” zeggen de Duitsers dan. Dat lijkt me echter veel zinniger dan een arrogante, betweterige, en jawel, xenofobe instelling. U hebt, TH, kennelijk de alwetendheid in pacht en denkt op grond van onwrikbare feiten anderen, de les lezen. Daar past maar een woord bij: intolerant.

Terug naar de vraagstelling omtrent “Marokkaanse straatcultuur”. Terecht kun je dan stellen waar bemoeien we ons mee! Als je je beperkt tot “straatcultuur” dan doemt onvermijdelijk de vraagstelling op wat verstaan we onder “straat” en wat onder “cultuur”. Beiden bestrijken, in het eerst genoemde zelfs letterlijk, “ein weites Feld”. Het begrip straat is onlosmakelijk verbonden met de openbare ruimte, het verkeren hierin (op straat) en haar relatie met de omgeving, bebouwd of onbebouwd. Het is de infrastructuur bij uitstek voor de gevestigde orde, militair en politioneel, en voor transport met het dominante vervoersmiddel, nu dus de auto. Een straatcultuur zal zich slechts in dit spanningsveld tussen “verkeren” en “transport” kunnen ontwikkelen. En dan ook maar alleen als sprake is van ongeorganiseerd. Simpel gezegd: een balletje trappen op straat versus voetballen op een trapveldje.

Zullen we ons in het vervolg van deze discussie maar beperken tot de Nederlandse straatcultuur. Hopelijk wordt dan pas goed duidelijk hoe walgelijk het beleid van onze overheid en van de PvdA in het bijzonder is.

De bronnen…

Een bloemlezing uit het werk van een “Ewig Gestrige” Ton Hollander:


– Rond 1960 (toen waren er nog geen Marokkanen in ons mooie Nederland) behoorde ons land tot de landen met de laagste criminaliteit. Inmiddels behoort ons land tot de landen met de hoogste criminaliteit.

– In Nederlandse criminelen zullen zich snel bezondigen om weerloze oude vrouwtjes beroven. Dat kunnen zelfs zware criminelen niet over hun hard krijgen. Hoe komt het dat Marokkanen daar echter geen problemen mee hebben. Waarom nemen ze dit stukje beschaving niet van ons over?

– De criminaliteit wordt in ons land onevenredig vaak veroorzaakt door allochtonen (75% van onze gevangenen zijn allochtoon) waarbij vooral Marokkanen de verkeerde lijstjes aanvoeren (overlast,criminaliteit,werkloosheid,schooluitval, uitkeringsafhankelijkheid)

– Ik ben het met U eens. “Waar je mee omgaat word je mee besmet.” We moeten Marokkaanse criminelen en overlastveroorzakers daarom snel kwijt zien te raken voordat de Nederlandse jeugd de afschuwelijke voorbeelden over gaat nemen. Veel Nederlandse jongeren doen goed hun best en werken hard net zoals hun ouders doen. We moeten er toch niet aan denken dat ze straks ook de criminaliteit in gaan of van een uitkering gaan leven net zoals de meerderheid van de Marokkanen in ons land nu doen.

– Natuurlijk gaat U niet in op de feiten die ik vermeld heb want dan verliest U het. Uw reactie bestaat uit het uitschelden en het ventileren van ongefundeerde beschuldigingen. Helaas voor U trappen de meeste Nederlanders daar niet meer in. De meeste Nederlanders weten inmiddels dat de meerderheid van de Marokkanen, op kosten van de premie- en belastingbetalers) van een uitkering leven en dat de criminaliteit onder de Marokkanen onaanvaardbare proporties heeft aangenomen.

– Uit een representatief onderzoek van het Historisch Nieuwsblad en De Volkskrant blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat het ʻtoelaten van grote groepen immigranten de grootste vergissing uit de Nederlandse geschiedenisʼ is.

– Je kan een volk voor de gek houden, je kan sommige mensen heel hun leven voor de gek houden maar het lukt je niet om een heel volk heel hun leven voor de gek houden.

– U deinst er zelfs niet voor terug om de situatie van de Marokkanen hier te vergelijken met de slachtoffers van het Nazi-regime. Dit toont alleen maar aan dat U een gewetenloze intrigante bent. U probeert hiermee op een zeer laaghartige manier misbruik te maken van de gevoeligheden bij de Nederlandse bevolking. Gelukkig doorzien steeds meer Nederlanders dit soort stuitende vergelijkingen.


Tot zover TH.


Het is een goed wetenschappelijk gebruik om bij citeren de bron te vermelden. “Je kan een heel volk…” stamt uit dezelfde bron als “Je hebt leugens en statistieken”… Dat zou U aan het denken moeten zetten. De teneur van Uw stukjes verschilt inhoudelijk helaas nog niet eens zoveel van het PvdA-geschrift. Dat is nog het meest verontrustende.

Blijkbaar wenst U niet te reageren op mijn bemerkingen omtrent Uw historische kennis en neem aan dat deze te kort schiet. Welaan hoe reageert de gegoede burgerij en de heersende macht als zaken uit de hand dreigen te lopen, hun rustig leventje verstoord wordt of hun gezondheid bedreigt? Met maatregelen, wetten, geweld. Zo kwamen we in het verleden aan de riolering (de grootste verworvenheid op het gebied van de gezondheidszorg ooit) als reactie op de uitbraken van cholera. Zo ook de Woningwet. De gevolgen van deze wet, en vergelijkbare in buitenland (in Frankrijk de HLM), zijn desastreus. Afhankelijk van sociale status en vooral inkomen wordt de bevolking ingedeeld en gesegregeerd. Aantrekkelijke natuurgebieden worden geprivatiseerd, in Maastricht zijn dat St. Pieter en het schitterende Jekerdal, voor de welgestelden. De rest van de bevolking wordt opgeborgen of laat zich opbergen in “premie-woningen” en “woningwetwoningen” tot “woonscholen” en “overgangswoningen” toe. De vormgeving van deze z.g. sociale woningbouw en de daarbij behorende stedenbouw geschiedt doorgaans door min of meer sociaal bevlogen architecten rond de paternalistisch en corporatief handelende SDAP, later de PvdA.

 

In dit zo “mooi” gevormde Nederland kwamen de “gastarbeiders” terecht. Onze kapitalistische economie had behoefte aan goedkope arbeidskrachten, en die konden geleverd worden. De troosteloosheid waarin deze mensen moesten leven was schrikbarend, dat kan ik U uit eigen ervaring garanderen. Daar ligt ook de bron van een nieuw subproletariaat in Nederland, waarvan we nu de vruchten plukken.

Vraag: “Onderhoudt U contacten met mensen afkomstig uit de generatie “gastarbeiders” of heeft U buren uit deze groep?” Waarschijnlijk niet. Dat dit niet gebeurd heeft te maken met de politieke truc onder de noemer stadsvernieuwing, met het nadrukkelijke etiket van de PvdA, in de 70e en 80e jaren. De oude buurten in stand houden gekoppeld aan een bepaald toewijzingsbeleid. Ziehier het ontstaan van een specifieke “straatcultuur”.

De werkelijke criminaliteit schuilt in de privatisering. Gemeenschappelijk en overheidsbezit gaat over in particuliere handen. Marktwerking is het devies, massale fraude, zie de bouwfraude en praktijken in de transacties in de vastgoedwereld, het gevolg. En dat schept wederom een stedelijke herstructurering met ingrijpende gevolgen.
Onze poldermaffia daar hoor ik U niet over, maar het moet U toch ook bekend zijn dat vooral mensen die niets te verliezen hebben en waarvoor geen perspectief is een gemakkelijke prooi zijn voor criminelen en hun activiteiten, denk aan de drugshandel. Een maffia die zich bezighoudt met tasjesroof. Waar denkt U aan? Onder dat motto zijn we al jaren geleden begonnen onze steden en samenleving te verzieken met cameraʼs.

Een appel aan het “gesundenes Volksempfinden” mag natuurlijk niet ontbreken. De Nederlanders trappen er niet meer in. Waarin? Zijn ze werkelijk geïnformeerd? Interesseert het hun, zolang zij nergens last van hebben? Daartoe wordt wederom een klimaat geschapen waarbij de (klein-)burgerij het gevoel krijgt dat het niet deugt. Prima stemvee voor de volgende verkiezingen.

Als dat niet helpt ongefundeerde of uit hun context gehaalde feiten oplepelen. Met cijfers en statistieken kun je liegen en bedriegen. Als dat niet helpt en niet in die fuik wordt getrapt wordt het ordinair schofferen. Waar kennen we dat van? U verkeert helaas in goed gezelschap: Bush, Sarkozy (pauvʼcon, Kärchner), Berlusconi en, naar te vrezen valt, Obama.

Nogmaals, laten we het hebben over de straat en straatcultuur. Dat brengt ons verder en niet de praatjes met een racistische ondertoon!

Slotvraag…

Op dinsdag 30 december 2008 aan Willem Nijmegen:

Of ik een vertroebeld beeld over u heb? Kan zijn, maar ik kan alleen kennis nemen van datgene wat u meedeelt. Het enige wat ik gedaan heb is u erop attenderen dat het begrip asociaal sterk aan mode onderhevig is. U slaat in uw reactie hierop helemaal door als u een socioloog van het zuiverste Roomse water, dr. Litjens, als links bestempeld. U schrijft echt nonsens.

Tja, ik vergis me niet! U was 50 jaar geleden 10 binnen een welgesteld milieu. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Doordrongen van het feit dat God de standen gewild heeft? Enkele jaren later zwoer u af (sic!). Wat, het katholicisme of het milieu of beide? Semantisch klopt het wat u hier beweert van geen kant. En leest u nog eens goed door wat u vervolgens schrijft over kerken, moskeeën en volledig bewustzijn. Snapt u het zelf wel?

Wellicht woonde u als kind in een buurt met pakweg 50 inwoners verspreid over een 15tal woningen per ha. Er waren toen nog buurten in Nederland met zoʼn 600 inwoners verdeeld over een kleine 200 “woningen” in een 60tal panden op dezelfde oppervlakte. Veelal onkerkelijk, arm en dus asociaal volgens de toen heersende terminologie. Is dat nu zoveel anders? Ik weet zeker van niet. Alleen het, zoals ik het noem, asociale in bezit nemen van ruimte is disproportioneel toegenomen. Dat heeft dus niets van doen met overbevolking of migratie.

Ook tijdens uw kinderjaren was er migratie. En vergist u zich niet, de immigratie heeft in het naoorlogse Nederland bijna steeds een grotere omvang gehad dan de emigratie. En die godsdienst? Vredelievend? Het Christendom viel er niet onder en de Islam valt er niet onder. Zegt u. Wederom fabeltjes, en niet alleen die van Huntington maar ook van uzelf. U verwijt mij een andere kant op te kijken. Dat laat ik op uw conto. Dat u aan blikvernauwing lijdt is me onderhand wel duidelijk. Dan helpt hoog staan ook niet.
 


Bron: Discussie “Moet de straatcultuur van Marokkaanse jongeren teruggedrongen worden? – NRC


Uitgelichte foto: Guillotine – bron
Ingevoegd: Maastricht – Quartier Amélie (boven) en de woonschool Raveleijn (onder)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.